Κώδικας Δεοντολογίας


Ο κώδικας δεοντολογίας ή ήθους του συνδέσμου αποσκοπεί στο να καταστεί δρομοδείκτης στην άσκηση της επιστήμης της εγκληματολογίας και ιδιαίτερα να καθοδηγήσει τα μέλη μας σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες, έρευνες, παρεμβάσεις και γενικά στις εργασίες στα πλαίσια της άσκησης της επιστήμης.

Πρωτίστως θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σκοπός των ενεργειών των μελών είναι η δραστηριότητά τους με στόχο την αποκάλυψη της επιστημονικής αλήθειας.  Μία τέτοια δραστηριότητα πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια, τη σωματική και πνευματική ακεραιότητα και δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης και της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, των προσώπων με τα οποία επικοινωνεί ή έρχεται σε επαφή στα πλαίσια της ερευνητικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.  Για το λόγο αυτό, τα μέλη θα πρέπει να έχουν επάρκεια ακαδημαϊκών γνώσεων ανωτάτου επιπέδου επιστημονικής βαθμίδας και να διακατέχονται από αίσθημα υπευθυνότητας στην επιτέλεση των ενεργειών τους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ενδεχόμενο οι ενέργειές τους να προκαλέσουν βλάβη σε άτομο, ομάδα ή κοινωνικό σύνολο.

Τα μέλη θα πρέπει να διακατέχονται από και να επιδεικνύουν ακεραιότητα χαρακτήρα και τέτοια αμεροληψία, η οποία να μην επηρεάζεται από οποιοδήποτε παράγοντα και πιέσεις είτε αυτές προέρχονται από τα ΜΜΕ ή από πρόσωπα και οργανωμένα σύνολα.  Πρόσθετα, θα πρέπει να σέβονται τις οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες προσώπων και συνόλων και να διατηρούν για τον εαυτό τους τις δικές τους πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες πεποιθήσεις. Στο πλαίσιο αυτό της αμεροληψίας απαγορεύεται κάθε φαλκίδευση δεδομένων έρευνας δικής τους ή άλλων, και η εν γνώσει τους μεροληπτική ερμηνεία και/ή παρουσίασή τους.

Τα μέλη θα πρέπει να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας με άλλους επιστήμονες του ιδίου ή συναφούς κλάδου, με συνεργαζόμενους φορείς καθώς και πρόσωπα ή/και ομάδες προσώπων υπό μελέτη.  Ταυτόχρονα, τα μέλη θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα την ανάπτυξη και εξέλιξη των εγκληματολογικών γνώσεων με ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συστηματική διάδοσή τους καθώς και για την εδραίωση και κατοχύρωση της επιστήμης και του επαγγέλματος της εγκληματολογίας.  Επίσης τα μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό διαδικτυακών ισότοπων με εγκληματολογικά άρθρα για ενημέρωση της επιστημονικής και φοιτητικής κοινότητας

Περαιτέρω, τα μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν την επαγγελματική, ερευνητική ή δημοσιευμένη εργασία τρίτων, και να αποφεύγουν την εκμετάλλευση νεαρότερων συναδέλφων.