Αποστολή


Oι Σκοποί του Κυπριακού Συνδέσμου Εγκληματολογίας είναι:

  • Η συνένωση σε μια νομική προσωπικότητα προσώπων που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα, διδασκαλία και/ή πρακτική στον τομέα της εγκληματολογίας, της ποινικής δικαιοσύνης και συναφών γνωστικών αντικειμένων.
  • Η ενθάρρυνση εγκληματολογικών ερευνών, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσα σε ακαδημαϊκά πλαίσια και μέσα στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και μέσα σε ιδιωτικές προσπάθειες ή δημόσια όργανα που ασχολούνται με την εγκληματολογία και την ποινική δικαιοσύνη.
  • Η συνεργασία μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με την εγκληματολογία και την ποινική δικαιοσύνη καθώς και με άλλα σωματεία και οργανισμούς στη Κύπρο και στο εξωτερικό που ασχολούνται με όμοιους σκοπούς, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεργασία πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Να γίνει ενεργό μέλος τέτοιων οργανώσεων με σκοπό τη προώθηση των σκοπών του.
  • Η έκδοση άρθρων και περιοδικών με θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα του συνδέσμου, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν στα μέλη.